• මොකක්ද මේ Artificial Intelligence ?

    මොකක්ද මේ Artificial Intelligence ? (කෘතීම බුද්ධිය)
    2017 හොල්ලන මේ තාක්ෂණික සංකල්පය ගැන සිංහලෙන් සියලුම දේවල් දැනගන්න .