මොකක්ද මේ Artificial Intelligence ?

මොකක්ද මේ Artificial Intelligence ? (කෘතීම බුද්ධිය)
2017 හොල්ලන මේ තාක්ෂණික සංකල්පය ගැන සිංහලෙන් සියලුම දේවල් දැනගන්න .
About Author Pasindu Jayasinghe

I am pasindu and admin of SL GEEK . i invite you to view my other videos . thanks for visiting my website .

Start typing and press Enter to search