මොකක්ද මේ Artificial Intelligence ?

3:45:00 AM SL Geek 0 Comments

මොකක්ද මේ Artificial Intelligence ? (කෘතීම බුද්ධිය)
2017 හොල්ලන මේ තාක්ෂණික සංකල්පය ගැන සිංහලෙන් සියලුම දේවල් දැනගන්න .