• සුභ නව වසරක් වේවා | happy new year    ලැබුවා ලැබුවා වූ නව වසර ඔබ සැමට කිරියෙන් පැණියෙන් ඉතිරෙන සුභ නව වසරක් වේවා යයි SL GEEK අපේ පැතුමයි . 2016 වසරේ සිදුවූ වැරදි නිවැරදි කර 2017 අලුතින් පටන්ගන්න ඔයාට ශක්තිය ලැබේවා . තාක්ෂණයෙන් සපිරි නව වසරක් වේවා . We wish you very happy new year . make sure to correct your mistakes that you done in 2016 . its 2017 . Wishing every geek a technological New year 2017 .