• අවසන් මෙහෙයුම අපේ පරිගණක ක්‍රීඩාව සහ 2017 තාක්ෂණික පසුබිම    අවසන් මෙහෙයුම SL GEEK අපි සැකසු පරිගණක ක්‍රීඩාව සම්පුර්ණ gameplay වීඩියෝවක් සහ අලුත්ම අවුරුද්දේ තාක්ෂණික පසුබිම ගැන කෙටියෙන් . game එක නොමිලේ download කරගන්න