නොමිලේ iphone,tab,camera වගේ තෑගි ගෙදරටම

8:59:00 AM DS Theewraa 0 Comments

SL GEEK® සමගින් තවත් වීඩියෝවකින් ඔබ හමුවන අප අද කියාදීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ කොහොමද නොමිලේ IPHONE , IPAD,TAB , HOVERBOARD , DRONE , HANDFREE වගේ තෑගි ගොඩක් නොමිලේ ගෙදරටම ගෙන්නගනන්නේ කියල . පහතින් බලන්න .


 අපේ ලින්ක් එක - http://goo.gl/UyyCi9

අපේ Youtube පිටුවට Subscribe කරලා එකතු වෙන්න .
Image result for subscribe

අපේ Youtube පිටුවට Subscribe කරලා එකතු වෙන්න .
Image result for facebook like